KLAUZULA

Zgodnie z art..13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych słuchaczy jest Szkoła Artystyczna TOP-ART. Sp. z o.o., Policealne Studium Plastyczne. 70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14:tel 91 579 39 39
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod numerem telefonu 91 579 39 39 lub adresem mailowym [email protected]
  3. Dane osobowe Słuchaczy będą przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 lit., c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie- prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r.(Dz. U. z 2017r., poz.59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz.2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Dane osobowe Słuchaczy przechowywane będą przez okres pobierania nauki w Policealnym Studium Plastycznym.
  5. Posiada Pan/i prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.